ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

הנחיות כלליותהנחיות כלליות
 • לכל קורס תנאי קבלה ייחודיים; על הנרשמים לבדוק טרם הרישום את תנאי הקבלה המפורטים בקורס אליו הם מעוניינים להירשם.
 • ההשתלמויות מוכרות לשנת שבתון על ידי קרנות ההשתלמות ומשרד החינוך.
 • על המשתלמים לעמוד בכל דרישות ההשתלמות (עבודה או מבחן), בהתאם לדפי ההנחיות של הקורס ועל פי הכללים של אגף ההשתלמויות במשרד החינוך. אי עמידה באחת או יותר מדרישות אלה עלולה לפגוע בזכאותם לתעודה.
 • על פי הנחיות האגף להשתלמויות במשרד החינוך, קיימת חובת נוכחות בקורסים.
 • משתלמים שיעמדו בכל חובות הקורס, יקבלו אישור סיום לימודים.
 • לוח המפגשים והחופשות יינתן לתלמידים במפגש הראשון בכל קורס.
 • מספר המקומות בקורסים מוגבל, תינתן עדיפות למקדימים להירשם. 

סדרי הרשמה ותשלום
 • ההרשמה כרוכה במילוי טופס הרשמה ותשלום דמי הרישום.
 • דמי הרישום עבור כל תכנית /קורס בסך  200 ₪ ישולמו במועד ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי. 
 • בכל מקרה של ביטול הרשמה או ביטול לימודים על ידי המשתלם, לא יוחזרו דמי הרישום.

 • ניתן להרשם באחת מן הדרכים הבאות:
  - מילוי טופס ההרשמה (לחץ כאן) ושליחתו בפקס: 03-5371039 או במייל: kursim@nitzancenter.org.
  - מילוי טופס הרשמה מקוון בקישור הבא: https://lp.vp4.me/ch4q  
  - הרשמה אישית במשרדי מרכז ניצן בתיאום מראש– רחוב פנחס רוזן 72, תל אביב, טלפון 03-5372266 שלוחה 3  
 • יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים בטופס ההרשמה.
 • יש לצרף לטופס ההרשמה תצלום של תעודות המעידות על השכלה וקורות חיים.
 • לאחר קבלת אישור על הרשמה ללימודים, יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי. ניתן לפרוס למספר תשלומים

נהלי רישום למשתלמים בשנת שבתון
הקורסים מוכרים לשנת שבתון על ידי קרנות ההשתלמות. יש לציין בטופס ההרשמה כי המשתלם בשנת שבתון ולהוסיף את פרטי כרטיס האשראי לצורך גביית הפרשי שכר הלימוד (ראה פירוט בהמשך). 
יש לציין במקום המיועד לכך בטופס, באם המשתלם משתייך להסתדרות המורים או לארגון המורים.
דמי הרישום ישולמו ישירות על ידי המשתלם, באמצעות כרטיס אשראי. שכר הלימוד של משתלמים בשנת שבתון ישולם בחלקו על ידי קרן ההשתלמות, בהתאם לזכאות המשתלם. באחריות המשתלם לבדוק את גובה הזכאות מול קרנות ההשתלמות. מכיוון שקרן ההשתלמות אינה מממנת את מלוא שכר הלימוד, על המשתלם לשלם לאגודת ניצן את ההפרש. ההפרש ייגבה באמצעות כרטיס האשראי שיימסר ע"י המשתלם בטופס ההרשמה.

לאחר שליחת טופס ההרשמה הנ"ל ותשלום דמי הרישום, יישלחו לביתו של המשתלם טפסים עבור קרן ההשתלמות, שעליו למלא ולהעביר לאגודת ניצן בתוך שבועיים מיום קליטת ההרשמה. 

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים למורים בשנת שבתון: מורים בשנת שבתון המבקשים לבטל  הרשמתם ו/או להפסיק את הלימודים, יחולו עליהם אותם כללים החלים על כלל המורים (אנא עיינו בפרק ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים בהמשך).


ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים
יש להודיע בכתב לאגודת ניצן על ביטול הרשמה או על הפסקת לימודים. 
ההחזר הכספי יועבר לחשבון הבנק ממנו נגבה התשלום, או בהמחאת בנק אשר תישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה באגודת ניצן.
ביטול הקורס על ידי אגודת ניצן יזכה את הנרשמים בהחזר כספי מלא.
חישוב ההחזרים או החיובים ייקבע בהתאם לתאריך קבלת ההודעה בכתב באגודת ניצן.

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים באופן מלא או חלקי על ידי המשתלם, יוחזר שכר הלימוד באופן הבא:
 • דמי הרישום יוחזרו רק במידה והקורס בוטל על ידי אגודת ניצן.
 • ביטול הרשמה עד שבועיים (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים יזכה את הנרשם במלוא שכר הלימוד (במידה ושולם), למעט דמי הרישום.
 • ביטול הרשמה במשך שבועיים  (14 יום) לפני פתיחת שנת הלימודים, יחייב את הנרשם ב-10% משכר הלימוד, בנוסף לדמי הרישום.
 • ביטול לימודים לאחר תחילת הקורס ועד לסיום השליש הראשון של הקורס יחייב את המשתלם בתשלום של 30% משכר הלימוד, בנוסף לדמי הרישום.
 • המבטלים לימודים לאחר תום השליש הראשון של הקורס לא יהיו זכאים להחזר כספי של שכר הלימוד בגין הביטול.

**כללים אלה יחולו גם על מורים בשנת שבתון המבקשים לבטל  הרשמתם ו/או להפסיק את הלימודים.

הערות 
אגודת ניצן שומרת לעצמה את הזכות להעלות את שכר הלימוד ולהכניס שינויים במיקום, בתאריכים, בתכנית וברשימת המרצים בהתאם לצורך ולאילוצים. 
פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשיקול דעתה של אגודת ניצן.


חסר רכיב