ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
ניצן - אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד
חסר רכיב

תנאי שימוש


ברוכים הבאים למדריך השירותים של אגודת ניצן www.agudatnitzan.org.ill (להלן "המדריך") המדריך מנוהל ומופעל על ידי אגודת ניצן (להלן "האגודה", עמותה רשומה שמספרה 580058808).
הגישה למדריך והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין האגודה לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש במדריך עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי במדריך, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").
שימוש במדריך מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש שלהלן בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש במדריך.
תנאי השימוש במדריך מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה.

1. השימוש במדריך
הנך רשאי להשתמש במדריך בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים במדריך באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב מאת האגודה ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

1.1. הנך רשאי להשתמש במדריך למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך המדריך, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

1.2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המדריך. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממדריך.

1.3. אין להציג תכנים מהמדריך בתוך מסגרת (Frame), בין גלויה ובין סמויה.

1.4. אין להציג תכנים מהמדריך בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, אם אותם אמצעים משנים את עיצוב המדריך או מחסירים מהם תכנים כלשהם, לרבות תכנים מסחריים.

1.5. אין לקשר למדריך, מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פוגעניים אחרים, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

1.6. מבלי לגרוע ובנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש במדריך לא תעשה את הדברים הבאים:

1.6.1. שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

1.6.2. שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במדריך או במחשבים, שרתים, חומרות ותוכנות של משתמשים אחרים.

1.6.3. הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי המדריך.

1.6.4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את המדריך או שבשימוש המדריך.

1.6.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, או כל זכות קניינית, בין אם רשומה ובין אם לאו, הנתונה לפי כל דין לעמותה או לצדדים שלישיים בקשר לתכנים או לחלקם.

1.6.6. העלאה למדריך או פרסום באמצעות המדריך, של חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה.

1.6.7. העלאה למדריך או פרסום באמצעות המדריך, של כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם, וכן כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות הסתה לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק.

1.6.8. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

1.6.9. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים.

1.6.10. מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש אחר בתכנים או במדריך, באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו בכל דרך שהיא.

1.6.11. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת פעילות המדריך (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים למדריך) או הפרה באופן כזה או אחר את תנאי השימוש במדריך.

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני

2.1. המדריך בכללותו, לרבות עיצובו, התכנים הכלולים בו והשמות וסימני המסחר המופיעים בו, הינם קניינם הבלעדי של האגודה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לעמותה להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.

2.2. המשתמשים במדריך מתחייבים לפעול על פי הדינים והאמנות הנ"ל ולעשות בו ובתכנים הכלולים בו אך ורק שימוש אישי ולא מסחרי.

2.3. המשתמשים אינם רשאים להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן המדריך ו/או מן התכנים הכלולים בו או לעשות שימוש בשמות, במילים ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים במדריך, מבלי לקבל את הסכמת האגודה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

2.4. אם וככל שתינתן הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

3. אחריות האגודה

3.1. התכנים במדריך ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך, שימוש בהם או הסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר כי האגודה אינה מציגה כל מצג ביחס לתכנים ולשירותים המוצעים במדריך, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) באשר לזמינותם ו/או טיבם.

3.2. האגודה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים במדריך, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. האגודה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

3.3. האגודה לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק של מידע, וירוס מחשב או כל פגם במדריך זה או אי-התאמה בינו ובין חומרות, תוכנות או קבצים של המשתמש. העמותה לא תהיה אחראית בגין כל בעיה או תקלה הנגרמת בשל גורמים שאינם בשליטת העמותה האגודה.

3.4. האגודה אינה מתחייבת שהמדריך, לרבות התכנים שבו, לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של העמותה ו/או של מי מטעמה.

4. מדיניות ביטול עיסקה

4.1. האגודה מאפשרת הרשמה באמצעות המדריך לקורסים, ימי עיון כנסים ופעילויות אחרות (להלן הפעילות) ותשלום עבורם בכרטיסי אשראי.

4.2. מדיניות ביטול ההשתתפות בפעילות המוצגת להלן הינה בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) תשע"א – 2010 ו/או כפי שיהיו מעת לעת.

4.3. נרשם רשאי לבטל הרשמתו בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הפעילות.

4.4. במקרה של ביטול ההשתתפות בפעילות כאמור לעיל רשאית האגודה לגבות מהנרשם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההשתתפות בפעילות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

4.5. החזרת התמורה במקרה של ביטול כאמור לעיל, בקיזוז דמי הביטול, תהיה במועד ביטול העיסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים.
הביטול יתבצע ע"י ביטול החיוב של כרטיס האשראי ואם זוכה חשבונה של האגודה תשיב האגודה למשתתף את הסכום שזוכתה בו או תודיע לחברת כרטיסי האשראי של המשתתף על ביטול העיסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן. ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של המשתתף כאמור תשיב האגודה למשתתף את התמורה בשיק מזומן.


5. סמכות שיפוט

5.1. על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

5.2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.


6. כללי

6.1. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין האגודה ביחס לשימוש שלך במדריך והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם אחר בינך ובין האגודה ביחס לשימוש במדריך.

6.2. האגודה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה המדריך, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים המתוארים בו, לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך במדריך – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש.

6.3. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
כל הזכויות שאינן מוענקות כאן במפורש, שמורות לאגודה.


הנך מאשר שקראת והבנת תנאי שימוש אלה ושהנך מסכים להיות כפוף לתנאים האמורים כאן.

חסר רכיב